Festo 3968928 VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Pinch Valve

Weight (kg) 1.306800